Как да отчетем правилно нощния труд при сумирано изчисляване на работното време?


Съдържание от BULGARIAN CONSULTING GROUP Logo

Съгласно българското трудово законодателство, нощен е трудът, който се полага от 22:00 до 06:00 часа, а за работници и служители, ненавършили 16-годишна възраст - от 20:00 до 06:00 (чл. 140, ал. 2 от Кодекса на труда)

В предприятията с непрекъсваем процес на работа, се утвърждават поименни графици за работа, в които се включват и нощни смени. Полагането на нощен труд, обаче, е свързано с някои неблагоприятни последици, касаещи здравето и безопасността на работниците и служителите, поради което Кодексът на труда предвижда по-кратка нормална продължителност на работното време през нощта в сравнение с тази за работа през деня.

Поради различната нормална продължителност на дневното и нощното работно време, при сумирано отчитане на работното време, нощните часове се превръщат в дневни, използвайки коефициент, равен на отношението между двете нормални продължителности. Според това правило, когато нормалната продължителност на дневното работно време е 8 часа и нормалната продължителност на нощното работно време е 7 часа, отношението е 8:7, следователно коефициентът за превръщане е равен на 1,143.


Тъй като, съгласно българската нормативна уредба, извънредният труд поначало е забранен, независимо от начина на изчисляване на работното време в предприятието, работодателите следва да изготвят поименните графици за работа, съобразявайки се с намалената продължителност на нощното работно време и превръщайки нощните часове в дневни преди утвърждаването на съответния график, а не в края на отчетния период на сумираното изчисляване.
Софтуерни платформи като TIMEON.GURU позволяват нов, удобен и бърз начин за управление на работното време за всички в организацията. Създаването и управлението на графици при сумирано изчисляване на работното време (СИРВ), задаването на смени с няколко клика, формирането на справки за всички в организацията или само за конкретни потребители и мобилното приложение са малка част от функционалностите, които платформата спредлага.